• گزارش تغییرات


نگارش 1.2

1398.10.1

افزودن

بمنظور ویرایش آسان تر اعداد کد اقتصادی، شماره ثبت، کد پستی و ... مشخصات به شیت دوم منتقل شد. بنابراین نیازی به ویرایش مستقیم شیت اول ندارید

رفع باگ

تنظیم مجدد سایز برگه بمنظور پرینت مناسب در قطع استاندارد فاکتور


نگارش 1.1

1397.12.1

تنظیم

فاکتور سایز آ5 و فرمت های افقی و عمودی به فایل ها اضافه شد